Edmund Kemnitz przed
Edmund Kemnitz po

Ludwik Ławniczak przed
Ludwik Ławniczak po